Show newer

من که سرتاسر خموشم
مست بی اندازه نوشم
پس کجا جویم تو را

تا به حال شده کلید Ctrl+F5 را محکم‌تر فشار بدهید بلکه سایت باز شود؟!

@danialbehzadi

تنظیمات federationش هنوز انجام نشده!🤦‍♂️

خدمت pixelfed انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه اندازی شد

تو دنیایی که هیچ چیز ثابتی نداره، دنبال بودن، عین هَدر دادن عُمره!

@RezaHoss
تجمیع مدیریت سرورهای خدمات غیرمتمرکز در یک جا یزرگترین ویژگیش هست

Show older
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است