Follow

هر که سودای تودارد چه غم از هر دو جهانش
نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است