Follow

را که می بردند پای چوبه دار
به خواهرش گفتند بیاید برای وداع.
او هم آمد اما ...بدون سربند.
مردها ، همه بانگش زدند که پس حجابت کو؟
و پاسخ داد : من جز منصور دیگری نمی بینم!!!

پ.ن: کشف هم میخواهید بکنید اینطوری باشه

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است