Follow

گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

· · Web · 0 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است