Follow

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
شبکه اجتماعی غیرمتمرکز انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز

این نمونه از ماستودون به منظور تعاملات فعالان نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز و اعضای انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز راه‌اندازی شده است